ז. הוספה בעת ההגהה: בין הכרוניקות על תתנ"ו ובין "ספר זכירה"

לאחר כתיבת פרק זה פרסמה םוזאן איינבינדר מאמר על תמורות שחלו בתדמיתן של הנשים היהודיות שמתו על קידוש השם במאות הי ב- " הי " ג . היא הסתמכה בעיקר על השוואה בין תדמית הנשים בכרוניקות ובפיוטים על הגזירות בתתנ ( 1096 ) ו " ובין תדמיתן ב " םפר זכירה" של ר' אפרים מבון ובפיוטים שנכתבו במאות הי ב- " הי " ג . ר ' אפרים מבון אסף בחיבורו זיכרונות על מה שראה בעיניו ברדיפות היהודים בין השנים 63 תרומת הדשן , לר " י איםרליין , סימן רמא . 64 ר' מנחם המאירי , בית הבחירה לכתובות , מהדורת א ' סופר , ירושלים תש " ז , עמ ' . 126 65 בלידשטיין , נשים שבויות ומשומדות , עמ ' . 115 66 ראה : איינבינדר , מארטיריות יהודיות . 1146-1196 ועל מה ששמע מאחרים . הזיכרונות הראשונים שהיה עד להם היו בדבריו עוד בהיותו נער בגיל שלוש עשרה . והנה , במקורות המתייחסים לגזירות בתתנ '' ו הנשים אקטיביות ומובילות , ואילו במקורות המתארים אירועים מאוחרים יותר הן פסיביות , והדיון במעשיהן קטן באופן יחסי . הבדל נוסף נעוץ בתיאור מקומות ההתרחשויות . בתתנ " ו הן מחוץ לביתן , במרכזי הערים ובחצרות השליטים , ואילו במאות הי-ב"הי"ג עיקר מקומן בבית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי