ה. קידוש השם ומעמדן התרבותי והחברתי של הנשים

ההפרזה והמגמתיות בתיאור חלקן של הנשים במעשי קידוש השם בגרמניה ובצרפת אין בהן כדי לבטל את העובדה הבסיסית , שהנשים נטלו חלק פעיל באירועים אלה . עובדה זו יש בה כדי ללמד הן על עולמן האידיאי והמנטלי הן על מקומן בחברה . קשה להניח שאישה מסוגלת לשחוט את ילדיה במו ידיה או להניח לאחרים לעשות כן מבלי שתהא חדורה באמונה עמוקה באידיאלים הדתיים המשותפים לבני הקהילה , באיבה עמוקה לנצרות ובתחושה פנימית של אחווה ושיתוף עם כלל בני הקהילה . השותפות וההזדהות של הנשים עם האידיאלים שעליהם חונכה החברה היהודית באשכנז במשך מספר דורות , כפי שבאו לידי ביטוי בהתנהגותן ובתגובותיהן , מעידות בבירור על היותן שותפות ללכידות החברתית של בני הקהילה כולה . 42 ראה : ש"ד גויטיין , "זמנה ונסיבותיה של קינתו של ר' יוסף אבן אביתור על ארץ ישראל , " היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים , ירושלים תש"ם , עמ' . 192-191 43 ראה בכרוניקה של ר ' שלמה 'בר שמשון , הברמן , גזירות אשכנז וצרפת , עמ ' לג , לט . לכידות זו איננה מקרית . כל הבודק את יסודות הקהילה באשכנז ואת האידיאלים שלה , מתרשם בבירור שחכמי אשכנז ופרנסי הקהילות השקיע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי