ט. הימנעות מאכילת בשר בימי בין המצרים

היו באשכנז נשים שהחמירו עם עצמן ונהגו שלא לאכול בשר בימי "בין המצרים , " דהיינו מי " ז בתמוז ועד ט ' באב . זו החמרה , מכיוון שההלכה קבעה להימנע מאכילת בשר רק מראש חודש אב , או בשבוע שחל בו ט ' באב בלבד . אמנם , המנהג שלא לאכול בשר בשלושה שבועות אלה קדום למדי , והיו כני אשכנז שנהגו בו כבר במאה הי '' א , כפי שעולה מספר "מעשה הגאונים . " ואולם , לא נאמר שם או במקורות מקבילים שגם נשים נהגו כן , אף שהדבר אפשרי , "ולא ראינו אינה ראיה . " בספר "כל בו " מובא בשם ר ' אשר : "וראיתי נשים יקרות שנמנעות מאכילת בשר 99 ספר חסידים , ויםטינצקי , סימן תרע , עמ' . 177 100 ספר חסידים , מרגליות , סימן תתעד , 'עמ תצ . בהקדמתו של ר ' יצחק מקורביל לספרו ( ספר מצוות קטן ) הוא ביקש לעשות מגבית לצורך העתקת ספרו והשאלתו לרבים . 101 על השאלת ספרים בחברה הנוצרית ראה : בל , נשים בעלות ספרים ; ולעיל , פרק ז , הערה . 25 '' ר 102 י גירונדי , איגרת התשובה , 'עמ רסח . 103 מעשה הגאונים , עמ ' . 34 על ספר זה ראה : גרוםמן , חכמי אשכנז , עמ ' . 374-375 על המנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בתקופת בין המצרים וגלגוליו , ראה : ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי