ז. נשים שוחטות

במשנת חולין ( א , א ) נאמר : "הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש , שוטה וקטן . " במשנת זבחים ( ג , א ) מפורש שאפילו שחיטת קרבנות במקדש כשרה בנשים )" שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים . ( " הרשות שניתנה לנשים לשחוט מפורשת בספרי הפסקים שנכתבו בימי הביניים . הרמב " ם אף הדגיש ששחיטתן כשרה גם אם שחטו " בינן לבין עצמן , " בלא נוכחות תלמידי חכמים , ובלבד שהן בקיאות בהלכות שחיטה . מונטפיורי , 134 דף 82 א . שפיגל , שם , הביא פייטן אשכנזי , ר ' אברהם בר יצחק הכהן , שבפיוטו קבע שהאישה יכולה למול אם אין גבר שיעשה זאת . 80 שפיגל , שם , עמ י . 150 81 שם , עמ י . 541 82 לדעת ה"ראבי ראה לעיל , הערה . 79 83 משנה תורה , הלכות שחיטה , פ " ד ה " ד . וראה שם ב " מגיד משנה : " "כן היא מסקנת כל הפוסקין דנשים שוחטות לכתחילה בינם לבין עצמם . " האם נהגו כך בפועל בימי הביניים ? האם נשים שימשו כשוחטות לבני משפחתן ולאחרים ? התשובה לכך חיובית . מצינו נשים שוחטות ברבות מתפוצות ישראל . וכך העידו בעלי התוספות : "כל דבר שהוא בידם מהימנינן להו לנשים ועבדים , ואפילו מדאורייתא . דמעשים בכל יום שאנו מאמינים לאשה ועבד על השחיטה ועל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי