ט. השכלת נשים יהודיות באיטליה ובסיציליה

הידיעות על השכלתן של הנשים היהודיות באיטליה עד תקופת הרנסנס דלות ביותר . עם זאת , יש לציין את פסקו הנזכר של ר ' ישעיה דטראני ( ריא , ( "ז שהאב רשאי ללמד את בתו תורה , ואת פעולותיהן של הסופרות פולה ומרים , ' כרמז להימצאותן של נשים משכילות בחברה היהודית באיטליה . יש להניח שהן נמנו עם השכבות הגבוהות שבחברה היהודית . שיריו של עמנואל הרומי , שנכתבו סביב שנת , 1300 מסייעים גם הם להנחה זו . אמנם , הכותב הוא גבר , אך הוא שם בפיהן של נשים , המשמשות נושא לשירתו , ביטויי כמיהה עזים ליתר חופש וחירות ממרותם של הבעלים . עמנואל אף לא היסס לתאר נשים המפגינות להט של יצרים . 107 לפנינו אחד המקורות היחידים שבהם 103 על חלקו של ר' יונה בפולמוס על כתבי הרמב " ם ועל מלחמתו בחוגי החצרנים , ראה : בער , היהודים בספרד , עמ ' . 148-151 על האיש וזיקתו לתורתם של חסידי אשכנז ראה גם : תא שמע , ר " י גירונדי . על יחסי האישות עם שפחות ראה לעיל , פרקים ד , ו . 104 איגרת התשובה , שם , סימן נא , עמ' רםא . 105 ראה : מ " מ כשר , תורה שלמה , טו , ניו יורק תשכ " ג , עמ' נח-נט . 106 ראה לעיל , הערות . 61-58 , 36 1 x 7 ראה , למ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי