ח. המציאות בספרד

קושי רב ניצב בפנינו בבואנו לברר מה היתה רמת ההשכלה ודרך החינוך של הנשים היהודיות בספרד . הידיעות המעטות על כך אף פחותות מאלה שבמקורות מן הגניזה הקאהירית ובתורתם של חכמי אשכנז וצרפת . ואם לגבי התקופה המוסלמית נותרו לפחות עדויות בודדות על נשים מלומדות , כנזכר לעיל , הרי לגבי ספרד הנוצרית גם אלה אינן בנמצא . כל ניסיון לתאר את השכלתן ודרך חינוכן של הנשים בספרד 96 מיזליש , שירת הרוקח , עמ' . 231-230 97 ראה , למשל : פאואר , נשות ימי הביניים , 'עמ . 53-75 98 אור זרוע , ב , הלכות שבת , סימן מח , 'עמ . 21 המקור במסכת סופרים , מהדורת מ' היגער , נויארק תרצ"ז , עמ ' . 320-319 99 הברמן , גזירות אשכנז וצרפת , 'עמ לה . הוא אפוא בגדר השערה בלבד . הדעת נותנת שלא היו הבדלים מהותיים בינן ובין נשים במרכזים יהודיים אחרים או במקורות מן הגניזה הקאהירית , ובמשפחות אמידות ומיוחסות רכשו להן הנשים השכלה כלשהי . סיוע להנחה זו יש בעדויות על נשים משכילות בחוגי משפחות העילית , ובהן משפחותיהם של ר' יהודה הלוי ודונש בן לברט . עדות מעניינת נשתמרה בדבריו של ר ' יונה גירונדי , מחכמיה החשובים של ספרד במאה הי " ג , שהושפע ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי