ו. השכלת נשים בחברה היהודית

מה היתה המציאות בחברה היהודית בארצות האסלאם ? פתחיה מרגנסבורג תיאר את הידע התורני המקיף של היהודים בבבל על פי מה שראו עיניו במחצית השנייה של המאה הי " ב : "ואין עם הארץ בכל ארץ בבל ובארץ אשור ובארץ מדי ופרם , שלא יודע כל עשרים וארבעה ספרים וניקוד ודיוק וחסרות ויתירות . כי החזן אינו קורא בתורה אלא מי שיעמוד לספר תורה הוא קורא . " זו עדות מרשימה על השכלתם של היהודים בבבל באותה עת . מי שמסוגל לקרוא בתורה בדקדוק רב יודע לא רק את הטכניקה של הקריאה , אלא גם מבין את משמעות הדברים הכתובים עברית - לפחות את עיקרם - שהרי זהו תפקידם העיקרי של הטעמים . פתחיה לא התייחס בדבריו אל השכלתן של נשים יהודיות בעיראק . ספק רב אם גם 64 ראה : אסף , מקורות לתולדות החינוך , ב , עמ י צה ואילך ; ארלמן , חינוך נשים יהודית באיטליה , ולהלן , בסוף פרק זה . 65 ראה בספרות הנזכרת לעיל , הערה . 28 66 ראה בדיון קןבחל של הנשים ב '' קידוש השם , " להלן , פרק ט , הערה ; 54 על חוויות אקסטטיות של נשים ראה להלן , פרק ח , הערה . 38 67 סיבוב ר ' פתחיה , עמ י . 8 הן רכשו השכלה יהודית מעין זו של הגברים , שהרי בסמוך לתיאור הנזכר הוא ס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי