א. המורשה התלמודית

מצוות לימוד תורה לא חלה על נשים . חכמים דייקו זאת מן הכתוב "ולמדתם אתם את בניכם " ( דברים יא , יט , ( ודרשו : בניכם ולא בנותיכם . האישה אף איננה חייבת ללמד את בנה תורה , "שכל החייב ללמוד , חייב ללמד . " במשנה ובתלמוד הירושלמי מצויה הסתייגות חריפה של התנא ר ' אליעזר בן הורקנוס מלימוד תורה לנשים : "ר ' אליעזר אומר : כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות . " "תפלות " משמעה עיסוק במין , 1 ספרות עיקרית על נושא זה ראה : גידמן , התורה והחיים , ג , עמי ; 184-190 ברלינר , חיי היהודים באשכנז , עמ ' ; 8-9 גויטיין , סדרי חינוך , עמ ' סד-עג ; גויטיין , חברה ים תיכונית , ג , עמ ' ; 358-359 שם , ה , עמ' ; 468-471 מוריס , החינוך של עם ישראל , ב , עמ' ; 168-183 סטריקובםקי , לימוד תורה לנשים ; זולטי , לימוד תורה לנשים ; בסקין , חינוך נשים יהודיות ; בסקין , החינוך היהודי והנוצרי . 2 ראה : ספרי דברים , פיסקה מו , עמ ' ; 104 בבלי , קידושין כט ע"ב , ועוד . והשווה : סמ " ג , מצוות עשה , סימן יב . 3 סוטה ג , ד ; ח ' אלבק , משנה , סדר נשים , ירושלים-תל אביב תשי " ט , עמ' . 240 התיבה "כאלו " נוספה על פי הדיון ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי