פרק שביעי השכלת נשים וחינוכן

אחד התחומים העיקריים שבהם הופלתה האישה היהודיה לרעה בימי הביניים היה החינוך וההשכלה . רבות מן הנשים לא ידעו קרוא וכתוב ואף נמנע מהן במכוון לימוד פורמלי של מקצת "לימודי הקודש . " הפגיעה לא היתר . רק בכישוריהן של הנשים ובהשכלתן . לימוד תורה הוא מערכי היסוד החשובים של התרבות היהודית , ובכתבי הקודש דובר רבות בשבחו . הוצאת הנשים מכלל החיוב במצווה זו - ולדעת כמה חכמים גם איסור מפורש שלהן ללמוד תורה - הביאה לפגיעה קשה בתדמיתן הציבורית ובדימוי העצמי שלהן . שלושה גורמים עיקריים הביאו לאפליית האישה בתחום החינוך : המורשה התלמודית , ההקפדה המרובה על צניעות הנשים והמצב בחברה הנוכרית הסובבת . ואולם , שפר מזלן של מקצת הנשים והן הצליחו לרכוש השכלה ודעת , כולל השכלה תורנית , למרות המגבלות התיאורטיות שהוטלו על הנשים בתחום זה ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי