ב. החרם נגד ביטול השידוכין באשכנז

בגרמניה ובצרפת ניהלו הקהילות היהודיות מלחמת חורמה נגד ביטול שידוכין כבר במאה הי " א . תחילה חיזקו את ההסכמים שבין שני הצדדים , על ידי הטלת קנסות ומתן 13 ראה : פרידמן , שידוכין ואירוסין בגניזה , ובמיוחד בעמ י . 163 14 ספר השטרות לר יי י הברצלוני , שטר עב , 'עמ . 128 וראה שם , עמ' , 29 שיש מקומות שכתבו שני שטרות נפרדים ופירטו בהם את ההתחייבויות של שני הצדדים . עדות לפומביות של הטקס נשתמרה בתשובות הריטב " א , סימן סד )" קהל אנשים ונשים והכלה יושבת על הכסא ביניהם . ועמד החזן ואמ י פלו' שדך בתו לפלו . ('" 15 שם , שטר מט , עמי . 72 ערבונות . ההסכם אושר בתקיעת כף , שנתפסה כהתחייבות חמורה במיוחד . לבסוף אף הטילו חרם על מי שיפר את הסכם השידוכין . כבר העיר זאב פלק , שמעשים אלה הפכו את השידוכין מהסכם פרטי בתחום דיני ממונות , שנעשה בין שני צדדים , לחיוב מוסרי חמור שהקהילות פיקחו עליו . רוב ההחמרות הללו כבר נזכרות בתשובתו של רש " י שהובאה לעיל . מן התשובה עולה , שהאופי הפומבי של השידוכין ( קיומם בפני "חשובי העיר , "( מתן הערבונות והטלת הקנסות לא הספיקו . לשידוכין ניתן אופי םקרלי . אף ראינו שרש " י ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי