ו. החיוב במצוות ועדיפות הגבר

ההלכה קבעה שנשים פטורות ממצוות מסוימות , שהוגדרו "מצוות עשה שהזמן גרמן " . " הסברים שונים הציעו חכמים וחוקרים לפטור זה . תהא הסיבה אשר תהא , התדמית של האישה נפגעה מכך . קיום מצוות שמקורן בכתבי הקודש נתפס כעדות למעלתו של האדם היהודי . ההשוואה הקיימת בתלמוד בין "נשים עבדים וקטנים " שנהגו בהן נשים נידות , ראה : דינרי , חילול הקודש ע " י נידה , עמ' , 27 ושם , בהערה , 67 על ההיתר לנשים להיכנס לבית הכנסת במאה הט " ו בגרמניה . ראה להלן , בפרק ח , ושם גם דיון בנגיעתן בספרים קדושים . 118 מ ' מרגליות , החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל , ירושלים תרצ '' ו , עמ ' . 114 וראה הדיון שם , עמ ' . 118-114 119 ראה : בבלי , קידושין כט ע " א ; ם"רמב , הלכות עכום פי '' ב ג"ה . וראה : תא שמע , מצוות עשה שהזמן גרמן . למשמעות ההלכתית של פסיקה זו ראה בדיון קןבחל של נשים בחיי הדת , ןלהל , פרק ח . הדיון כאן עוסק בהשפעת הפסיקה על תדמית האישה . הפטורים ממצוות אלה ובין אחרים החייבים בהן , ודאי לא הוסיפה לתדמיתן . גם חכם מובהק כרמב"ם השתמש לעתים בקטגוריה זו של "נשים וקטנים " כביטוי לקבוצה של חסרי השכלה ודעת , וי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי