רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

איגרות קודש : שלום דובער לוין ( עורך , ( אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן , כ"ק אדמו " ר האמצעי , כ"ק אדמו"ר ה " צמח צדק , " ברוקלין תש"ם . איגרות קודש , חלק ב : שלום דובער לוין ( עורך , ( אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן , כ"ק אדמו"ר האמצעי , כ"ק אדמו"ר ה " צמח צדק , " חלק ב , ברוקלין תשם " ב . איגרת הקודש , תניא : םפר ליקוטי אמרים ( תניא ) מאת ר ' שניאור זלמן מלאדי , חלק רביעי : אגרת הקודש , וילנה תר " ס , ברוקלין וכפר חב"ד תשכ ) "ז דפוס צילום , ( עמ' . 203-305 אהרן הלוי , שערי הייחוד ואמונה : אהרן הלוי הורביץ , ספר שערי היחוד ואמונה , שקלוב תק"ף . אהרן הלוי , שערי עבודה : אהרן הלוי הורביץ , םפר שערי עבודה הנקרא בשם עבודת הבינונים , שקלוב תקפ"א . אורנט , יסודות אתיים ומיסטיים : לאה אורנט , רצוא ושוב , יסודות אתיים ומיסטיים בתורתו של ר' שניאור זלמן מלאדי , בני ברק תשם"ז . אטינגר , ההנהגה החסידית : שמואל אטינגר , "ההנהגה החסידית בעיצובה , " בתוך : דת וחברה בתולדות ישראל ובתולדות העמים , ירושלים תשכ " ה , עמ' . 121-134 אטינגר , תקנת : 1804 שמואל אטינגר , "תקנת , " 1804 העבר , כב ( תשל , ( "...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי