ח. סיכום ומסקנות

איזה תפקיד מילאה המחלוקת על ההתפעלות במלחמת הירושה ? האם מחלוקת רעיונית זו היא שעמדה ביסוד המלחמה הזאת והיא שהניעה אותה ? ושמא המחלוקת בעניין 80 שם . 81 שם . ההתפעלות צמחה רק בדיעבד , תוך כדי מלחמת הירושה ומתוך שאיפה לשוות לה משמעות עקרונית ? דומה שאף אחת משתי התשובות הללו איננה בבחינת כל האמת , ואולם זו האחרונה קרובה יותר לאמת . העדויות שיש בידינו על מהלך הסכסוך בין שני הטוענים לירושת רש"ז מלמדות שהעניין האישי מילא בו תפקיד מכריע כבר בראשיתו . קשר השתיקה באשר לתוכן "המלשינות " שהובאה לפני רש " ז ואשר אילצה את ר ' אהרן לעזוב את לאדי מוביל למסקנה שאין מדובר בוויכוח רעיוני . לו היה זה ויכוח רעיוני , כגון המחלוקת בעניין ההתפעלות , מן הסתם היה הדבר מתפרסם . מה עוד שבמקרה שכזה היו שני הצדדים פונים אל רש " ז ומבקשים את הכרעתו . הדעת נותנת אפוא שהסכסוך שפרץ בין השניים שנים אחדות קודם שרש " ז נפטר נשא אופי אישי . לא יהיה זה רחוק מן הדעת להניח שבשנים האחרונות לחייו רש " ז נחלש ונדרשה מעורבות גדולה יותר של ר ' אהרן ושל ר ' דוב בר בניהול החצר . אין להתפלא אם בנסיבות אלה התפתח ביניהם סכסוך על חלוק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי