ג. ר' דוב בר קורא לחסידים לתמוך בו

כאמור , סמוך לאחר מות רש " ז פנה ר ' דוב בר אל כלל החסידים ברוסיה הלבנה וביקש את תמיכתם . אחת האיגרות שכתב ר ' דוב בר אל החסידים הגיעה לידינו . ' האיגרת , שנשלחה בסוף שנת תקע"ג או בראשית תקע , ( 1813 ) ד " מוקדשת לשני עניינים : חידוש התמיכה הכספית בחצר והכרה בסמכותו כממלא מקום אביו . למעשה מדובר בשני צדיו של אותו מטבע , שכן העיקרון שבשמו הוא ביקש הן את תרומות החסידים הן את תמיכתם במנהיגותו הוא עקרון הרציפות . עתה באתי לעורר ולזכור חסדם וצדקתם צדקת ה ' אשר עשו מכבר עם קדושת אור ה ' ואור ישראל , אביהם הוא ניהו אאמו ] ר " אדוני אבי מורי ורבי ] ז [ ... ] ל '' אשר היה אורו אור ה ' מאיר על נפשם מגדול ועד קטן בכל משך זמן רב שהיה רועד , נאמן עליהם [ ... ] היה נפשם צרורה וקשורה ברוח קודשו ז , ל '' ובפרט אשר השליכו נפשם מנגד ביתר מכפי כחם תמיד לכלכל ביתו בהרחבה [ ... ] והן עתה לא באתי רק לחזק לבבם ולחדש 14 על משמעות הפדיון בחצרו של רש " ז ראו לעיל בפרק השני . 15 איגרות קודש , עמ ' רלד . 16 איגרות קודש , חלק ב , עמ ' עג-עט . את הישנות , שלא תשכח חם ושלום מלבבם ולא תנתק חבל ההתקשרות אפילו כמלוא ני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי