1. ר' לוי יצחק מברדיטשב

במפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה נהנה ר ' לוי יצחק ממעמד מיוחד בקרב מנהיגי החסידות . עובדה זו אפשר לייחס הן לגדולתו בתורה הן לעובדת היותו האישיות הבכירה מקרב תלמידי המגיד שנותרו אז בחיים . המסורת החבד " ית יודעת לספר על יחסי רעות שנקשרו בין ר' לוי יצחק ובין רש " ז בתקופה שעשו שניהם במחיצתו של המגיד ממזריטש . למרות פער השנים שביניהם - ר' לוי יצחק היה מבוגר מרש " ז בשבע שנים - לא נמנע ר' לוי יצחק מלהביע בגלוי את התפעלותו ממעלותיו ומהישגיו של רש"ז . בחוג החסידים של רש " ז רווחת מסורת שכאשר הגיע "ספר התניא" לידיו של ר' לוי יצחק הוא אמר בהתלהבות : "אקונץ אריין שטעלין אזא גרויםן גאט אין אזוי אקליינעם ספר ' . " את קשרי הרעות שביניהם חיזקו ר' לוי יצחק ורש " ז באמצעות נישואים של נכדיהם . ' לאור כל זאת סביר להניח שרש"ז שיתף את ר' לוי יצחק במה שעובר עליו מאז ראשית הסכסוך וביקש את תמיכתו . 131 היילמאן , בית רבי , א , עמ' . 126-125 132 תרגום : זהו פלא להעמיד אל גדול שכזה בספר קטן כזה . 133 יקותיאל זלמן , בן בתו של ר ' לוי יצחק נשא לאישה את בתו של ר ' דוב בר בן רש '' ז . על הקשר בין שני האישים ראו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי