ב. מדוע תקף ר' אברהם מקליסק את ר' שניאור זלמן?

כיצד ניתן להבין את מהלכיו של ר ' אברהם ? מה הוביל אותו להתנער מקשרי החברות והאחווה שנרקמו במשך שנים בינו ובין רש " ז ולצאת חוצץ נגדו לעיני כל החסידים הקשורים בו ? שאלה זו מחריפה לנוכח העובדה שבכל איגרת ששלח לחסידים ברוסיה הלבנה מאז פטירת ר ' מנחם מנדל מוויטבםק ועד לשנת תקנ '' ו הוא הפליג בשבחו של רש"ז . אילו באמת התכוון ר ' אברהם להשיא עצה טובה לחבר שכשל במילוי תפקידו , כי אז די היה לו במשלוח איגרת אישית אל רש"ז ולא היה צריך לפנות אל כלל החסידים . מה עוד שאף את האיגרת האישית כביכול ששלח לו הוא דאג להדליף לחסידים ברוסיה הלבנה . ואכן , כפי שכבר נרמז לעיל , אין ספק שבשעה שניסח איגרת " אישית " זו התאמץ ר ' אברהם לשבר את אוזנם של כלל החסידים . אין אפוא מנוס מן המסקנה , שר ' אברהם אכן ביקש להתעמת עם רש " ז לעיני כל החסידים הקשורים בו . לפיכך יש מקום לשאול : מה היו מניעיו ? לאילו תוצאות שאף וחתר ? על יסוד אילו שיקולים הניח שיעלה בידו להשיג תוצאות אלה ? מדוע בחר בעיתוי זה דווקא כדי לפתוח במתקפה ? נפתח בשאלה מה היו המניעים של ר' אברהם . לכאורה , נראה שהוא פתח במאבק 36 שם . 37 ראו : לוין , תולדו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי