ה. "פדה בשלום נפשי" - המאסר והשחרור בעיני ר' שניאור זלמן

כיצד תפס רש '' ז את החוויה המטלטלת שעברה עליו מאז נאסר בראשית אוקטובר 1798 ועד ששוחרר ב 16 בנובמבר של אותה שנה ? כיצד נתפרשה בעיניו פרשת המאסר והחקירה וכיצד ביקש להציגה בעיני זולתו ? התשובות על שאלות אלה עולות מן האיגרות ששלח רש"ז בעקבות שחרורו מן הכלא לשניים ממנהיגי החסידות בני דורו , הלא הם ר' לוי יצחק מברדיטשב ור' ברוך ממז'יבוז , ' וכן מן האיגרת ששלח לר' פנחס הורביץ רבה של פרנקפורט . להלן עיקר האיגרת שכתב רש " ז לר ' לוי יצחק : הנה ברך לקחתי וברך אשיבנו . לכבוד אהובי הרב הגאון הגדול , בוצינא קדישא חסידא ופרישא " פ ה ע " ה נ " י , כמוהר ] ר " פטיש החזק , עמוד הימיני , נרו יאיר , כבוד מורנו הרב [ ר' לוי יצחק , ולכל המסתופפים בצלו צל החכמה תחיה וחיים עד העולם , ובפרט לבניו הנחמדים המטולאים שיחיו . יען משך ה ' אותי ויעלני לבשר ענוים ולישרי לב שמחה . שמחו צדיקים בה ' והללתם 100 שם , עמי . 76 101 שם . 102 שם , 'עמ . 75 103 וילנםקי , חסידים ומתנגדים , א , עמ י . 285 104 על פי במדבר כג , כ . 105 נר קדוש חסיד ופרוש . 106 על פי ישעיה סא , א יען" משח ה ' אתי לבשר ענףם . " ואילו כאן "משך ה ' א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי