ג. עבודת ה' - בין מיסטיקה לתורה ומצוות

כזכור , מצאנו שיוסף וייס סבור שהנטייה לפנתאיזם שאפיינה את ראשית החסידות הגיעה אצל רש " ז עד כדי "א קוםמיזם גמור . " רבקה ש"ץ אופנהיימר נוטה להסכים בעניין זה עם וייס . היא קובעת כי "הרעיון האקוסמיםטי עבר אל בעל התניא בירושה מהמגיד הגדול [ ממזריטש . " [ את קביעתה זו סומכת ש"ץ אופנהיימר על מובאה מתוך " שער היחוד והאמונה" שבה נאמר כי כל הברואים הם 85 שם , דף ג ע '' א-ע '' ב , ד " ה " לבאר הדברים . " כמו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח ה' השופע ומתלבש בתוכם ומוציאם מאין ליש ולכן הם בטלים במציאות לגבי מקורם כמו אור השמש שבטל במציאות ונחשב לאין ואפס ממש ואינו נקרא בשם יש כלל כשהוא במקורו רק תחת השמים שאין שם מקורו , כך כל הברואים אין נופל עליהם שם יש כלל אלא לעיני בשר שלנו שאין אנו רואים ומשיגים כלל את המקור שהוא רוח ה ' המהווה אותם [ ... ] רק שבזה אין המשל דומה לנמשל לגמרי לכאורה שבמשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם ועל הארץ שנראה שם אורו ליש גמור מה שאין כן כל הברואים הם במקורם תמיר רק שאין המקור נראה לעיני בשר . בנתחה פסקה זו טוענת ש '' ץ אופנהיימר כי לכאורה עולה ממנה השקפה נאופלטונית הרואה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי