ט. יראה ואהבה

כזכור , האהבה לאל מעוררת את האדם לקיים מצוות עשה , ואילו היראה מעוררת אותו להיזהר שלא להיכשל במצוות לא תעשה . לפיכך אפשר שדי לעובד ה ' שיקיים מצוות עשה מתוך אהבה בלבד . רש " ז דוחה אפשרות זו וקובע כי גם בקיום מצוות עשה דרושה היראה : "ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא [ ... ] שתהא בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים " . " בדומה לאהבה הטבעית , ניחן כל אדם מישראל גם ביראה טבעית . יראה זו היא בגדר דרישה מתונה שניתן להציב לפני כל בינוני באשר הוא . ואולם כדי להעלות את היראה הזאת ממעמקי הנפש ולהפכה לנוכחת בתודעה דרושה התבוננות : 110 בבלי , פסחים נ ע " ב . וראו דברי התוספות בבבלי , ברכות , יז ע '' א , " ד"ה העושה שלא לשמה , " שם נאמר שמי שלומד על מנת שיכבדוהו חל עליו הכלל שמתוך שלא לשמה בא לשמה . 111 ראו : אטקס , יחיד בדורו , עמ י . 213-212 112 ספר של בינוניים , פרק מ , עמ ' . 109-110 113 שם , פרק מ , 'עמ . 111 דהיינו להתבונן במחשבתו על כל פנים גדולת אין סוף ברוך הוא , ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים , עליונים ותחתונים [ ... ] והוא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי