ד. סיכום ומסקנות

מצאנו אפוא שעלייתו של רש"ז לעמדת מנהיגם של חסידי רוסיה הלבנה הייתה נעוצה בכישלונם של ר ' מנחם מנדל מוויטבםק ור' אברהם מקליסק להוסיף ולהנהיג את החסידים שבחוצה לארץ לאחר שהתיישבו בארץ ישראל . מלכתחילה לא התכוונו שני מנהיגים אלה למנות לעצמם ממלא מקום , ורש"ז עצמו לא גילה כל שאיפה לרשת את המנהיגים העולים . רק בדיעבד , לאחר שהבשילה בקרבם ההכרה שאין בכוחם לשמר ולקיים את נאמנות החסידים שבחוצה לארץ באמצעות חילופי איגרות , נדחקו ר ' מנחם מנדל ור' אברהם למנות את רש " ז למנהיג מקומי בעל סמכויות נרחבות . ובאשר לרש " ז , רק לאחר שהופעל עליו לחץ כבד מצד המנהיגים שבארץ ישראל , התגבר על היסוסיו וחששותיו וניאות לקבל על עצמו את עול ההנהגה . ואולם משעה שהחליט למלא תפקיד זה , הוא היה נחוש להחזיק בו למרות ההתנגדות שהתעוררה בקרב חלק מן החסידים . יתרה מזו , בתוך זמן קצר יחסית עלה בידו למגר את כיסי ההתנגדות , עד שלקראת סוף שנות השמונים של המאה השמונה עשרה היה רש"ז למנהיגם הבלתי מעורער של החסידים ברוסיה הלבנה . כל עוד היה ר ' מנחם מנדל בין החיים , לא היה כל ספק שרש " ז רואה בו אישיות בעלת סמכות עדיפה וכי הוא ס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי