תוכן העניינים

פתח דבר 11 מבוא 13 פרק ראשון : עלייתו של ר ' שניאור זלמן מלאדי לעמדת מנהיגות 23 א . הנהגה ממרחק - ניסיון שכשל 23 ב . מינוי ר ' שניאור זלמן למנהיג מקומי 29 ג . המחלוקת על מינוי ר ' שניאור זלמן 35 ד . סיכום ומסקנות 40 פרק שני : מנהיג של חסידים 42 א . איזה מין מנהיג ? 42 ב . מילי דעלמא 48 ג . "יחידות " 56 ד . "פדיון " 67 ה . "תקנות דלאזני" 70 ו . הדרשה - "דברי אלוהים חיים" 80 ז . ארגון ומנהל 89 פרק שלישי : בין מרכז לפריפריה 99 א . הפיקוח על המניינים 99 ב . בעסקי כלל ישראל 110 . 1 פדיון שבויים 112 . 2 לעזרת המגורשים מן הכפרים 117 ג . מעות" ארץ הקודש " 122 . 1 עליית החסידים של שנת תקל 122 "ז . 2 המגבית של חסידי רוסיה הלבנה למען החסידים בארץ ישראל 126 . 3 'ר שניאור זלמן בראש המגבית 132 פרק רביעי : "ספר של בינונים " 143 א . על ייעודו של "ספר התניא " 143 ב . תורת שתי הנפשות 147 ג . צדיק , רשע ובינוני 155 ד . דרגות שונות של בינוני 159 ה . שמחה , עצבות ומחשבות זרות בעבודת הבינוני 162  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי