גרסאות ייצוגיות

מות דוד גרסה ) 23 (* צפונות ואגדות , מיכה יוסף בן גריון [ ברדיצשבסקי , [ תל-אביב תשט״ו , עמש קז ) 1924 ( ו חקי עולם ויהי כי זקן דויד ותחשק נפשו לבוא בנעימות נצח ויתפלל אל הש : אנא הש , הודיעני קצי ואדע . ענה הש ואמר לו : גזרה היא מלפני וחוק חקקתי בעולמי , שלא להודיע לאדם מידת ימיו . אמר דויד : אם דבר זה מכוסה מאתנו , לא אעבור גם אני את הגבול , אבל הודיעני נא , באיזה יום מימי השבוע אמות ? אמר הש : גם בזה רב ביקשת , אבל הגד אגיד לך : ביום שבת , ביום ציויתי בו מנוחה , תיאסף אל עמך . אמר דויד : יום קדוש בעליונים ובתחתונים אפריע אני במותי , הוסף לי על ימי אך יום אחד ואמות באחד בשבת . אמר הש : ליום הזה כבר נועדה ראשית מלכות שלמה בנך , וגם זה חוק לפני : אין מלכות אחת נוגעת בחברתה ! אמר דויד אל הש : אם כן קח נא את נפשי בערב שבת . אמר הש : ואיך תסיג מלכות שלמה בנך את גבול מלכותך ? ולא עוד , אלא טוב לי יום בחצרך מאלף , טוב לי יום אחד , שאתה יושב ועוסק בשירות ובתשבחות לשמי . מאלף העולות , שעתיד שלמה להקריב לפני על גבי המזבח . ויעל הש מעל דויד . ודויד נשאר יושב וחושב בחוקי עולם ובצירוף מעשי אלהים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן