יהודה זולדן ביטחון תזונתי

" להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים " ( רמב " ם , משנה תורה , הלכות חמץ ומצה , פרק ז הלכה ו . ( המטרה היא כפולה : לחייב את הנותנים - הקהילה , גבאיה , לדאוג לכך שהכול יחוו את חוויית הלילה הזה , וגם את העניים שידעו שמחובתם לקיים את מצוות הלילה , ולאפשר להם לעשות זאת . ב . פורים - מתנות לאביונים וסעודת פורים תקנה נוספת שנועדה להבטיח את מזונו של העני היא מתנות לאביונים בפורים . אנשי כנסת הגדולה שהיו בדור שבו התרחש נס פורים , תקנו את אופיים ותוכנם של ימי הפורים : "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאבינים " ( אסתר ט , כב . ( יש מהתנאים שפירשו שאין לשנות את ייעוד המתנות : מגבת פורים לפורים . אמר רבי לעזר : ובלבד שלא ישנה ממנה העני רצועה למנעלו אין מדקדקין במצות פורים ( ירושלמי , מגילה , פרק א הלכה ד . ( בבבלי מובאת גם דעת חכמים בעניין : מגבת פורים - לפורים , מגבת העיר - לאותה העיר , ואין מדקדקין בדבר . אבל לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלים אותן , והמותר יפול לכיס של צדקה . רבי אליעזר אומר : מגבת פורים לפורים , ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו , אלא אם...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)