ג' סיקה סאקס "עניי עיר אחרת" עד כמה עקרון הקרבה קובע אחריות?

מנין שחיי העיר הזאת קודמים לחיי עיר אחרת ? רבי אבא אמר , [ כתוב ] תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבותיה . תהיינה העיר - ואחר כך מגרשיה סביבותיה . אמר [ רבי יוסי ליהודה ] , מה גרם לך [ להתקשות בעניין הזה ] ? זה שלא למדת עם חבריך . ( השאלה הנדונה כאן יומיומית יותר אפילו משאלת ההלוואות : כיצד , כמדיניות שוטפת , ניתן לחלק משאב ציבורי מוגבל . טבעו של המשאב , מים , מעלה את ההימור . מים הם הכרחיים לחיי נפש מיידיים , וגם לאיכות חיים בכל מדרגה בסולם נע . הברייתא " מעיין של בני העיר " מציגה שלוש דרגות של צורך : הצורך במי שתייה ( חיי נפש , ( במים לכביסת בגדים ובמים להשקיית בהמות . מהעובדה שניתנת עדיפות לאנשי עיר אחרת הצמאים למי שתייה , על פני השקיית בהמתם של בני העיר המחזיקה במעיין , אך לא על מי כביסתם , משתמע שכביסה עולה על בהמות בסולם הצרכים של הערים . הברייתא מובאת בהקשר לשאלה אילו מקרים של אי - נוחות נחשבים לעינוי נפש ; הכביסה מודגשת כאן כצורך אוניברסלי של ה " נפש , " ולא כעניין קוסמטי , אישי , " שבינו לבינה . " אדרבה , רבי יוחנן מניח שסיומה של הברייתא מייצג עמדה ש " כביסה חיי נפש - " די...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)