תוכן העניינים

פתח דבר 7 שיחה ראשונה : לקרוא את הפרטיטורה של החיי › 9 שיחה שנייה : – Wanderjahre שנות הנדודי › 29 שיחה שלישית : לקבל את הריבוי שבתוכנו 50 שיחה רביעית : אז למה לי פוליטיקה עכשיו ? 67 שיחה חמישית : ידידי › וכפילי › 87 שיחה שישית : לא רק ללמד הרמוניה – לתת חזו › 111 שיחה שביעית : ג'ו › בירושלי › 121 שיחה שמינית : הקול הוא הפר › ונה 137 שיחה תשיעית : להיות קולמו › בלבד 160 שיחה עשירית : דיאטה של › פרי › 177 שיחה אחת עשרה : לאחר אחת עשרה שנה 206 שיחה שתים עשרה : מורי › – תלמידי › – ידידי › 231 מעגלי זהות 265  אל הספר
הקיבוץ המאוחד