הערות

. 1 מוות רך מאוד , מצרפתית : מיכה פרנקל , עמ ' . 117 ילתא . 2 כך מפרש קוהוט ב מילון הערוך השלם בערך ' ילתא ' ... " : ונראה לי כי ילתא בהבלעת העי " ן היא כמו יעלתא מלשון יעלת חן ( משלי ה , יט " . ( ועוד הוא מביא פרשנים הטוענים ששמה בא מן אילה " בהשמטת אל " ף כמו אילתא , " וכמשיח לפי תומו בהמשך הערך המילוני הוא קובע : "וילתא היתה אשה גבהת לב ... ונאה לה שם ילתא ( יעלתא ) מלשון עלה " . כלומר , לדעת קוהוט , שמה של ילתא מתאר את תחושת גבהות הלב , היהירות , העליונות שלה . . 3 תלמוד בבלי , חולין קכד , ע " א ; עירובין לד , ע " ב ; קידושין ע , ע " א ; בבא בתרא קנג , ע " א ; סוכה י , ע " ב ; כתובות ס , ע " ב ; בבא מציעא סו , ע " א ; ועוד . . 4 תלמוד בבלי , ביצה כה , ע . ב " . 5 תלמוד בבלי , שבת נד , ע . ב " . Erikson H . Erik . Childhood and society . New York , Norton , 1950 . 6 . 7 שורה זו : אמר" לו רב נחמן : ישלח לה מר כוס אחרת " לא נמצאת בכתבי היד ( פריז , מינכן ואוקספורד ) והיא משפיעה כמובן על הבנת הסיפור , שכן לפי גרסה זו , ובניגוד לדפוסים , רב נחמן כלל לא מתערב במאבק בין ילתא לעולא , אלא י...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)