חסר ביסוד העובדתי והנפשי של העברה

עברת החברות היא עברה לא מושלמת ביסודה , וההתייחסות אליה נגזרת מהעברות המושלמות המוגדרות כמעשי טרור . ברגיל נדרש בדין הפלילי תגבור כלשהו לשם הצדקת הרשעה בעברה שאינה עברה מושלמת . כך , למשל , לשם הרשעה בניסיון לבצע עברה נדרש יסוד עובדתי מינימלי ( מעבר להכנה ) ויסוד נפשי של כוונה לבצע עברה מושלמת , גם אם העברה המושלמת אינה דורשת יסוד נפשי של כוונה . בדיני השותפות נדרש יסוד נפשי של כוונה ( לסייע או לשדל . ( בעברת הקשר נדרשים מטרה פסולה משותפת וקיומו של הסכם לביצוע עברה . אין חולק על שהסיכון הנשקף ממעשי טרור מצדיק נקיטת צעדים מחמירים נגד מבצעיהם גם במישור הפלילי . עם זאת , יש להיזהר מהרחבה בעייתית של תורות מבוססות במשפט הפלילי . אני סבורה כי עברת החברות כנוסח היום ובנוסח המוצע בהצעת החוק מוגדרת בצורה רחבה מדי וכוללת התנהגויות בעלות מאפיינים פליליים קלושים למדי , שאינם מצדיקים את הטלת העונש הקבוע בחוק . המלצתי העיקרית היא להוסיף רכיבים ליסוד הנפשי והעובדתי של העברה כדי להחזירה לתחומיו המקובלים של המשפט הפלילי . היסוד העובדתי מצאתי כי הפללת חברות נומינלית-סבילה לגמרי אינה ראויה , שכן היא אינה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר