צרפת

צרפת היא עוד דוגמה למדינה שמקובלת בה שיטת משפט קונטיננטלית בעלת מסורת ארוכת ימים של הטלת איסורים על חברות בהתארגנויות אנטי- BGHSt 29 , 114 , 120 f ; Adolf Schonke und Horst Schroder , Strafgesetzbuch : 148 Kommentar 1282 ( M nchen : C . H . Beck , Auflage 26 , 2006 ) 149 ראו אתר המחאה נגד פעילות הרשויות בפרשה ( גם באנגלית http : // einstellung . : ( . so 36 . net / en / openletter פסק הדין ( בגרמנית ) בעניינם של שלושה מן הארבעה אף הוא מופיע באתר תנועת המחאה : http : // einstellung . so 36 . net / de / urteil ממשלתיות רדיקליות . בשנת 1996 נחקקה העברה המודרנית של התאגדות פלילית בקשר לפעילות טרור association de malfaiteurs en relation avec ) . ( une enterprise terroriste העברה מוגדרת בסעיף 1-2-421 לקוד הפלילי הצרפתי כ"נטילת חלק בכל קבוצה או התאגדות שהוקמה לשם ביצוע מעשי טרור ( כפי שמפורטים בסעיפים אחרים בחוק , ( אשר נלווה לה ביצוע של מעשה או מעשים מטריאליים . " מהגדרה זו אפשר ללמוד כי חברות נומינלית שאין מעשה בצדה אינה נכללת בגדרי העברה . כיום רוב החשודים בפעילות טרור מוחזקים ומואשמים בסע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר