עברת חברות בארגון טרור ואיסורים על פשיעה מאורגנת

ארגוני טרור הם סוג של ארגונים פליליים . הם מתכננים ומוציאים אל הפועל פעולות המוגדרות בספר החוקים כעברות פליליות , אלא שעברות אלה מוחמרות בשל המאפיינים הטרוריסטיים שלהן . סוג נוסף של ארגונים פליליים שזוכה להתייחסות מיוחדת בדין הם ארגוני פשיעה . לא אוכל להתעמק בשאלת הדומה והשונה בין ארגוני טרור לארגוני פשיעה . אתייחס לכך בקצרה ואתמקד בהיבטים שיש להם רלוונטיות להפללת החברות . חוק המאבק בארגוני הפשיעה , "ג-2003התשס קובע כי ארגון פשיעה הוא " חבר בני אדם [ ... ] שפועל בתבנית מאורגנת , שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות . " בדין הישראלי הקיים או בהצעת החוק אין דרישות מבניות וארגוניות להגדרת ארגון טרור . בישראל , כמו במדינות רבות בעלות מסורת משפט 112 לדיון עדכני בפשיעה קולקטיבית מסוגים שונים אגב ניתוח דוקטרינרי והשוואתי של המסורות האנגלית והקונטיננטלית בהקשר זה ראו ALMIR MALJEvIC , “ p ARTICIpATION IN A CRIMINAL ORGANISATION" AND “ CONSpIRACy" : DIFFERENT LEGAL MODELS GAINSTA RIMINALC OLLECTIvEC ( 2011 ) 113 לעיסוק נרחב יותר בקשרים בין ארגוני טרור לארגוני פשיעה וכן לניתוח נקודות הדמיון והשוני ראו מנ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר