הערכים המוגנים

ההצדקה העקרונית לאיסור בדין הפלילי על מעשה כלשהו היא הגנה על ערך חברתי באמצעות המשפט הפלילי . אמת מידה חשובה לבחינת איסור כזה היא הערך החברתי שהוא מגן עליו . לפיכך נקודת מוצא לדיון הביקורתי על הפללת חברות בארגון טרור ועל היקף העברה כפי שהיא מובאת בהצעת החוק היא סקירת הערכים המוגנים על ידי האיסורים על חברות בארגון טרור . הניתוח הסביר ביותר של עברת החברות מתייחס לעברת החברות בארגון טרור כעברה בלתי מושלמת . ( inchoate offence ) חומרתה נגזרת מחומרתן של עברות מושלמות המוגדרות " מעשי טרור , " והאיסור הפלילי על חברות בארגון טרור נועד למנוע את ביצוען של העברות המושלמות האמורות או להעניש את הפרט החבר על זיקתו אליהן . הערכים המוגנים שאפשר לגזור מהגדרת " מעשי טרור" כוללים את הזכות לחיים , את הזכות לשלמות הגוף , את זכות הקניין ואת האינטרס לשמירה על הרכוש , וכן היבטים מסוימים של חירות הפעולה הכללית והאינטרס הציבורי לחיות בשלווה וללא פחד . ערך מוגן נוסף , שגם אותו אפשר ללמוד מההגדרות השונות ל"מעשה טרור , " הוא ריבונות המדינה , ובפרט יכולתה לקבל החלטות ללא כפייה ולחצים לא לגיטימיים . אפשר אף לטעון כי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר