ההסדר המוצע בהצעת החוק

( 2 ) הסכמה להצטרף לארגון - " מי שהביע הסכמתו להצטרף לארגון טרור , בפני מי שיש יסוד סביר להניח כי הוא חבר בארגון טרור או שלוח מטעמו . " הצעת החוק קובעת שתי חזקות שבהתקיים כל אחת מהן יראו באדם חבר בארגון טרור : ( א ) הזדהות כחבר הארגון : " מי שהציג עצמו בפני אחר כחבר בארגון טרור , חזקה כי הוא נמנה עם ארגון טרור . " לעניין חזקה זו נקבע כי " עורר נאשם ספק סביר לעניין זה , יפעל הספק לטובתו . " ( ב ) חברות עבר : " מי שהיה חבר בארגון טרור יראו אותו כחבר באותו ארגון , אלא אם כן הוכיח כי חדל מלהיות חבר בו . " עוד נקבע כי אם במשך חמש שנים ( או שלוש שנים במקרה של קטין מתחת לגיל ( 16 לאחר הפיכתו של אדם לחבר בדרך של הסכמה להצטרף לארגון לא היה פעיל בו - יראו אותו כאילו חדל מלהיות חבר בארגון הטרור . ארגון טרור מוגדר בהצעת החוק כחבר בני אדם ( מאוגד או שאינו מאוגד ) שהוא ארגון טרור מוכרז או חבר בני אדם שאינו ארגון טרור מוכרז , המבצע או הפועל במטרה לאפשר או לקדם ביצוע " מעשה טרור" או " עברת טרור חמורה" כהגדרתם בחוק . עוד נכתב בהגדרה כי " אין נפקא מינה אם חברי הארגון יודעים את זהות החברים האחרים אם לאו ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר