תקציר

כללי סעיף ) 25 א ) להצעת חוק המאבק בטרור , התשע , "א-2011 מציע לקבוע כי חברות בארגון טרור תוגדר עברה שבצדה חמש שנות מאסר . הסעיף - אשר יחליף את החקיקה המפוצלת והמיושנת המפלילה את הפעילות בעת הנוכחית - מעלה את שאלת ההפללה של עצם החברות בארגון טרור , על ההצדקות לה וההיקף הראוי להתפרסותה במשטר דמוקרטי ליברלי . לאחר סקירה קצרה של הדין המצוי והדין המוצע בהצעת החוק , מחקר המדיניות בוחן את עברת החברות בפרספקטיבה משולשת : ראשית , לאור הערכים המוגנים ומערכת האיזונים החוקתית העולה מהם ; שנית , בראי התאוריה של עברות דומות במשפט הפלילי ; ושלישית , בפרספקטיבה השוואתית . בחינה משולשת זו מעלה כי העברה המוצעת מעלה קשיים לא מעטים - בפרט במצבים שבהם תוטל אחריות בגין צורות סבילות או חלשות של מעורבות של הנאשם בפעילות הארגון , באופן המצריך שינוי של הנוסח הקיים והוספת רכיבים שונים לשם נטרול קשיים אלה . הגדרת העברה בהצעת החוק ומרחב ההפללה שהיא מאפשרת במוקד הדיון מצוי סעיף ) 25 א ) להצעת החוק , הקובע כי " חבר בארגון טרור , דינו מאסר חמש שנים" ( להלן : עברת החברות . ( הגדרות המונח " חבר" היא ההגדרה המזערית האפ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר