תוכן העניינים

תקציר 9 מבוא 15 הדין בישראל 18 ההסדר המוצע בהצעת החוק 22 ניתוח יסודות העברה 25 " חבר : " על סוגי חברות והפללתם 25 " בארגון טרור : " על סוגי ארגונים והפללתם 26 הערכים העומדים משני צדי המתרס 32 הערכים המוגנים 32 עקרונות כלליים מתחום המשפט הפלילי 33 עקרונות חוקתיים נוספים : חופש ההתאגדות 36 המרחק מן הפגיעה בערכים המוגנים : ניתוח של עברת החברות כעברה לא מושלמת 43 דוקטרינת הקשר הפלילי 43 עברת החברות כהפללה של מעשה הכנה 49 האם חברות בארגון טרור היא מעשה הכנה בר הפללה ? 51 עברת החברות כהרחבה של דיני השותפות לדבר עברה 54 עברת החברות כעברה מושלמת 59 עברת חברות בארגון טרור ואיסורים על פשיעה מאורגנת 62 משפט משווה : סקירה היסטורית קצרה והדין המצוי 66 ארצות הברית וקנדה 66 בריטניה ומדינות המשפט המקובל 70 גרמניה 74 צרפת 75 ביקורת והמלצות 78 היעדר הבחנה בין חברות בארגונים מסוגים שונים לעניין האחריות הפלילית של הפרט 78 חסר ביסוד העובדתי והנפשי של העברה 79 iii Abstract  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר