ארץ ישראל כערך דתי

זכותו של בורא העולם על הארץ איש לא יוכל לשלול . רק מכוח זה יושבים אנו על האדמה . " מקומה של ארץ ישראל בתפיסה הדתית היהודית הקלסית השפיע על ההגות הציונית . בה בעת התפרשה ההגות היהודית , לעתים , לאור התפיסה הציונית או מתוך התמודדות אתה . הציונות ( או לפחות כמה מזרמיה ) ראתה ביהודים לאום כמו כל לאום , וממילא העמידה את היסוד הטריטוריאלי כחלק מרכזי בהגדרתה . היא תרגמה את המסורת היהודית לשפה של לאומיות מודרנית כך שכל יהודי , ללא קשר עם שמירת הדת , קשור באותה מידה ללאום היהודי וכך שארץ ישראל היא הטריטוריה של הלאום . היהדות האורתודוקסית נדרשה לקבל הכרעה כיצד להתייחס להגדרה חדשה זו של היהדות . בשביל רבים מן היהודים הדתיים הייתה ההתייחסות ל"ארץ הקודש" כמולדת לאומית בלבד התייחסות בעייתית , לאור המקורות המסורתיים . מצד אחד , המרכזיות של ארץ ישראל במשנת הרמב"ן שימשה אסמכתה לעמדה הציונית : כל הקביעה וההגדרה המפורשת של ענין התורה והמצות כולן בשייכותן היסודית לקדושת-ממשותה של ארץ ישראל במהות מציאותה האלהית של חיות האומה המתגלה בה , למדנו מאותו מקור-קודש ממדרשו של הרמב"ן . מצד אחר , קביעתו של הרמב"ן שה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר