ה. ארגונים מקצועיים

לצד התארגנויות ציבוריות שעסקו בעזרה סוציאלית פעלו בגטו הארגונים המקצועיים שהציבו לעצמם יעד כפול : להיות פורום להחלפת דעות , להרחבת ידע ולקידום נושאים שבתחום טיפולם ; לדאוג לענייניהם של החברים המאוגדים בתוכם , להשיג להם שיינים ולסייע להם מבחינה כלכלית . בכל אחד מהארגונים המקצועיים היו עשרות חברים ובחלקם אף למעלה ממאה . התארגנות מקצועית מעמדית בעלת משקל רב ביותר הייתה " מועצת הבריגדירים" עליה כבר הורחב הדיבור . הנציגות המקצועית ( פראפעסיאנעלע רעפרעזענטאנץ ) מעין ועד עובדים של המועסקים במוסדות היודנראט . משך קיומה , בניגוד לשאר הארגונים , היה קצר ביותר – מאי-יוני . 1942 עוד בראשית השנה נעשה ניסיון לקבוע נציגות שתפעל בשם העובדים כלפי הנהלת היודנראט . ה"בונד" היה הרוח החיה בנציגות שהתבססה על העובדים הבכירים של קואופרטיב היודנראט שהיה תחת השפעתו . הפעולה הראשונה של הנציגות הייתה הגשת בקשה לפריד להעלות את שכרם של הבכירים . פריד דחה אותה בנימוק שאין לו מניין לקחת . כעבור מספר חודשים חל שינוי בהרכב הנציגות , וחבריה נקבעו על פי מפתח של נציג אחד או שניים לכל מוסד . כך למשל , לבית החולים היו שני נ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'