טבלה מספר ‭:1‬ הכנסות והוצאות היודנראט בינואר וביוני ‭:1942‬