תוכן העניינים

תודות 9 הסיפור שלי – אהרון עינת 11 דברי פתיחה – פרופ' דליה עופר 41 הקדמה 45 מבוא 47 א . וילנה ויהודיה ממלחמת העולם הראשונה עד הכיבוש הגרמני בשנת 47 1941 ב . פעילות מפלגתית-ציונית בווילנה 53 ג . היחסים בין היהודים לשכניהם הפולנים והליטאים 54 ד . תקופת שינויי השלטון והשליטה הסובייטית 57 ה . וילנה תחת השלטון הסובייטי 58 חלק א : הכיבוש הגרמני ועיצוב החיים בגטו 63 פרק : 1 מהכיבוש הגרמני ועד גמר האקציות ההמוניות 65 א . כיבוש וילנה ותחילת ההתנכלויות ליהודים 65 ב . המנהל הגרמני והליטאי בווילנה 70 ג . מצב היהודים עד הקמת הגטו : השפלה , חטיפות ורצח , פונאר , היודנראט 75 ד . הקמת הגטאות 94 ה . האקציות ההמוניות עד סוף שנת 102 1941 פרק : 2 ריכוז היהודים בגטאות וארגון החיים בתוכם 107 א . גטו מספר 2 ( הקטן ) – פעילות היודנראט וארגון החיים בתקופת קיומו 107 ב . ארגון היודנראט בגטו מספר " ) 1 הגטו 115 ( " ג . אוכלוסיית הגטו מבחינה דמוגרפית ותעסוקתית 123 ד . אוכלוסיית הגטו מבחינה חברתית-מעמדית והריבוד החברתי החדש 130 ה . המשטרה היהודית ( משטרת הגטו ) 138 ו . המנגנון המשפטי ובית הסוהר 149  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'