תמונה ‭.64‬ הנחת ידי המטופל על כתפי המטפל ואחיזת המטפל בגוף המטופל