ביבליוגרפיה וקיצורים

- צ"ד דפוס צילום חמ - ד" חסר מקום דפוס חש - ד" חסרה שנת דפוס - מ"נ נדפס מחדש AJSR Association for Jewish Studies Review Ann . Rev . Plant . Physiol . Annual Review of Plant Physiology BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies HUCA Hebrew Union College Annual IEJ Israel Exploration Journal JPOS Journal of the Palestine Oriental Society JQR Jewish Quarterly Review LCL The Leob Classical Library , London–Cambridge PEFQS Palestine Exploration Found , Quarterly Statement Rev . Int . Bot . Appl . Agr . Trop . Revue internationale de botanique appliquee et d'agriculture tropicale ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins אבו רוכון ס' אבו רוכון , "צמחי בר הנקטפים בארץ ישראל , " טבע וארץ , יט , ( 1976 ) עמ' . 255-253 אבודרהם ר' דוד אבודרהם , אבודרהם השלם , ורשה תרל"ח , נ"מ ירושלים תשכ"ג . אביצור , אטלס ש' אביצור , אדם ועמלו , אטלס לתולדות כלי עבודה ומתקני יצור בארץ ישראל , ירושלים . 1976 אביצור , חיי ש' אביצור , חיי יום יום בארץ ישראל במאה הי"ט , תל אביב תשל . ג" אביצו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל