ברכות על פרותיהם של אילנות סרק: מקורות ראשוניים והשתלשלות ההלכה

המקור הראשון לברכת אילנות סרק הוא קביעתו של בעל ' הלכות גדולות' שברכתם של פרות ההדס ( Myrtus communis ) ' שהכל . ' דבריו הובאו אצל רבי צדקיה ב"ר אברהם הרופא מרומא ( 1275-1210 ) בשם 'הגאונים : ' והאוכל ממה שמוציאין אילן סרק אין מברכין עליהן אלא שהכל דלא חשיבי פירות לברוכי בהו בורא פרי העץ [ ... ] וכן מצאתי בתשובות הגאונים ז"ל : וששאלתם יש מיני אילנות שאין מברכין בורא פרי העץ על פירותיהן ? כך ראינו שלא מצאנו אילן שמברכין על פירותיו ברכה אחרת חוץ מבורא פרי העץ אלא פירות שלא נגמרו כגון בוסר ופגין ובושלי כומרא שמברכין עליהן שהכל . אי נמי אילן סרק שהאוכל ממה שמוציאין מברך עליהם שהכל , כגון בנות אסא . " לפי מחבר ' שבלי הלקט , ' בשני מקרים מברכים על פרות העץ ' שהכל : ' הראשון , פרות בוסר שטעמם עפיץ ; השני , פרותיהם של ' אילנות סרק . ' הוא אינו עומד על טיבם של אלו , וככל הנראה , הכוונה לפרות שאיכותם נמוכה . כאמור , חז"ל אמנם הזכירו ברכת ' שהכל' על פרות בוסר של עצי מאכל , אך לא על פרותיהם של ' אילנות סרק . ' הגאונים הרחיבו למעשה את המשמעות של פרות בוסר , והכילו את דינם על קבוצה נוספת של צמחים שא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל