שער ספר השו"ת רב פעלים לרבי יוסף חיים מבבל, מהדורת ירושלים תרס"א