פרג תרבותי ( Papaver somniferum )

ערבית : ; יידיש : מאן ; זיהויים מוטעים : פרגים , שומשומין שימושים קולינריים : תבלין , מילוי מיני מאפה ( המן טעשא , אזני המן , ( רכיב בממתקים ( ביידיש : מאנעאלך ) בשם ' פרג' מכונים בימינו זרעוניו הקטנים והשחורים של ה , Papaver המשמשים בתעשיית הקונדיטוריה כתבלין או למילוי של מיני מאפה . להלן נשתמש בשם ' פאפוור . ' ' פרגין' ( או ' פרגים ( ' נזכרו פעמים אחדות במקורות חז"ל עם האורז , עם הדוחן ועם השומשומין , שהם גידולי קיץ . יש 56 הריסון , עמ' . 128 57 משנה , ערלה פ"ג מ"י ; בבלי , ברכות לו ע"ב . בעניין ערלת הפלפל ראו רמב"ם , משנה תורה , הלכות מאכלות אסורות , פט"ז הי-ד"טו ; מהרשד"ם , יו"ד , ח"א , סימן ט ; מהרש"ם , ח"א , סימן ט ; חזון איש , ערלה , סעיף ט . לסיכום הדעות בעניין ראו כרם ציון , ח"ו , עמ' מב , הערה יד . 58 סמ"ג , מצות עשה כז , קיג ע"א ; רא"ש , פ"ו , סימן ו , כד ע"ב ; טור , או"ח , סימן רב , עמ' שב . 59 על הסברים נוספים בספרות הראשונים להצעה לברך על הפלפל ' האדמה' ראו בחידושיהם של בעל ' ספר המכתם' והרשב"ץ לברכות לו ע"ב ; רשב"א , שו"ת , סימן ת ; ספר המנוחה לרבינו מנוח , הלכות ברכות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל