גרעיני אבטיח, מלון ודלעת

בספרות הראשונים והאחרונים מצינו מחלוקת עקרונית לגבי ברכתם של גרעיני פרות וירקות - האם ברכתם כברכת הפרות והירקות או ברכתם ' שהכל . ' לדעת מרן , ברכת הגרעינים כפרות או כירקות , אך יש הסבורים שברכתם ' שהכל' שכן עיקר גידול הפרות והירקות הוא לשם הפרות ולא לשם הגרעינים . בספרות ההלכה נזכרה ברכתם של גרעינים שונים של מיני ירקות - דלעת , אבטיח , מלון ובעיקר זרעוני חמניות . יש שחילקו בין הפיצוחים . בעוד שעל שלושת הראשונים יש לברך ' שהכל , ' הואיל ופריים ( הענבה ) עיקר , אצל החמנית - הזרעון בלבד משמש למאכל , ולכן ברכתה ' האדמה . ' בימינו מגדלים בחקלאות המודרנית זנים מיוחדים של אבטיחים ודלועים לגרעינים , לכן בזנים אלו הזרעונים עיקר , וברכתם תהיה 'האדמה . ' 367 לסיכום המקורות ראו בית יוסף , או"ח , סימן רב , עמ' רצה-רצו . באופן דומה נידונה הברכה על חלקים אחרים בפרי כגון הקליפה , ראו גולדברג , דיני , עמ' צד-קו . 368 שו"ע , או"ח , סימן רב , סעיף , ג על פי הרא"ש , ברכות פ"ו , כלל ד . יש להעיר שמרן התייחס לגרעיני פרות , אולם נראה שהכוונה גם לירקות . 369 בית יוסף , שם . על פי הרשב"א , חידו , ' ברכות לו ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל