שער הספר דברי יוסף לרבי יוסף אירגאס, מהדורת ליוורנו תק"ב