תמר ( Phoenix dactylifera )

ערבית : ; יידיש : טייטלין חז"ל זיהו את ה'דבש' שבשבעת המינים עם התמר . ההלכה הוכרעה כדעת חכמים שברכתו האחרונה של התמר היא ' מעין שלוש' ( ולא ברכת המזון , ( המציינת את חשיבותו התזונתית באזור ארץ ישראל . התמר גדל באזורים גאוגרפיים חמים בלבד . הוא תופס מקום חשוב במקורות חז"ל , ובמיוחד בספרות הבבלית , ששם בית גידולו היה נרחב מאוד . ערכם התזונתי הגבוה של התמרים ותכונותיהם הדיאטטיות רפואיות צוינו על ידי התנאים והאמוראים . בימי הביניים המאוחרים עם התחלת גידול הסוכר בקנה מידה גדול חל שינוי לרעה בענף התמרים בארץ ישראל , ולפי מקורות אחדים אף ייבאו תמרים לארץ . מצב זה לא השתנה עד לראשית המאה העשרים עם חידושו של הענף על ידי המתיישבים היהודים . נציין כי על פי ההלכה קיים הבדל בנוסח ברכת ' מעין שלוש' בין תמרי ארץ ישראל " ) על הארץ ועל פירותיה ( " לבין התמרים המובאים מחוץ לארץ " ) על הארץ ועל הפירות , ( " וייתכן כי בתקופה זו המחסור בתמרים בארץ הורגש גם באמירת הברכה . למעשה , בספרות התשובות הארצישראלית ההתייחסות לתמרים מצומצמת באשר האחרונים גדלו בארץ עד לחידוש הענף בכמות מועטת . תפוצת התמרים בעולם מתרכז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל