אכילת מאכלי קטניות בפורים

יש מקהילות ישראל שנהגו לאכול בפורים קטניות או זרעונים זכר לדניאל וחבריו בבבל ולאסתר המלכה בפרס , שמטעמי כשרות אכלו זרעים בחצרות המלכים הגויים שחיו בהם . על מנהגו של רבי שלום מבעלז ( המאות ה 18 עד ה , ( 19 מייסד חסידות בעלז ותלמידו של החוזה מלובלין , בהקשר זה כותב רבי אברהם שפרלינג : ושמעתי מאדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מאלסעק זצוק"ל בשם זקנו הגאון הקדוש מהר"ש מבעלז זללה"ה שאם הובא לו קטניות בתוך הסעודה היה מברך עליהם , כיון שלא הי ] ' ה ] דעתו עליהם קודם הנטילה , ועל הפולים [ שקורין בויניס ] לא היה מברך , כיון שדרכן לבוא בתוך הסעודה ובפורים אמר לי שאינו יודע האיך נהג . לפי שיטתו של הרבי מבעלז , ברכתן של הקטניות תלויה בשאלה האם בדעתו של הסועד לאוכלן 44 ראו באתר האינטרנט : . http : // www . kipa . co . il / ask / show / 82875 על ברכתם של סוגים שונים של חמין לפי הרכבם ראה וזאת הברכה , עמ' . 366 45 מגן אברהם לשולחן ערוך , או"ח , סימן קלא , ס"ק יד . 46 שפרלניג , טעמי , עמ' קעד , הערה א . 47 על אכילת לוביה בראש השנה ראו שמש , מה מסמלות . 48 על פי בבלי , מגילה יג ע"א . מנהג זה נזכר אצל הרמ"א , או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל