קטניות לקינוח סעודת שבת

יש מיהודי אירופה שנהגו לאכול קטניות לקינוח הסעודה בשבת . על שורשיו ועל משמעותו של נוהג זה עומד רבי אברהם שפרלינג ( לבוב , ( 1921-1851 בספר המנהגים שחיבר : הביא המ ] א" מגן אברהם [ בשם המהרי"ל דמנהג בני אוסטרייך אין נוהגים לאכול קטניות ביום שאין נופלין על פניהם . לפי שדומה לאבילות המתגלגל ע"כ . ורובא דעלמא נוהגין לאכול בשבת קטניות שקורין ארביסין = ] תורמוסין ] לקינוח וכבר עלה בדעתי שהוא נגד מנהג בני אוסטרייך . אך ראיתי אח"כ בכנה ] ג" כנסת הגדולה לרבי חיים בנבנישתי מחכמי איזמיר במאה ה [ 17 שכתב , שנוהגין לאכול בשבת בשחרית ביצים מבושלים בקליפהם שמטמינין אותם בתנור והטעם מפני אבלו של משה רבינו עליו השלום שמת בשבת [ ... ] אבל הייתי סבור שעושים כן מפני עונג שבת אך עתה נתוודע לי טעמו של דבר . הרב שפרלינג מעורר את השאלה כיצד נהגו לאכול קטניות בשבת כמנה אחרונה , שהרי הן מסמלות אבילות , ובשבת אין להתאבל ( על הקטניות כסמל לאבילות ראו להלן . ( יש להעיר כי הוא תמה על אכילתן אף שקטניות נאכלו בהזדמנויות חגיגיות נוספות , כגון ראש השנה ומסיבת ' שלום זכר , ' ואין מי שפקפק על מנהגים אלו . שפרלינג שולל א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל