ג. משקאות: בירה (שכר שעורים, מי שעורים, קוואס, פ'ארו) ויין שרף

שתייה של שכר דגנים נהגה בעת העתיקה בארצות השוכנות בעמקים האלוביאליים הגדולים ( מסופוטמיה ומצרים , ( ובניגוד לימינו משקה זה הוכן מסוג מסוים של לחם שהותסס במים . בארצות הים התיכון המשקה המשכר הנפוץ היה יין ענבים , ואילו שתיית שכר שעורים הייתה שולית יותר . במקרא נזכר פעמים רבות צמד המילים ' יין ושכר . ' במקום אחר הצעתי כי ברוב ההיקרויות יין הוא יין ענבים , ואילו שכר הוא משקה אלכוהולי משכר , המותקן 134 הקוסקוס ומזונות נוספים שהותקנו מגרגירי חיטה , התפתחו בצפון אפריקה בשל העובדה שהרומאים הפכו את מישורי החוף של אזור גאוגרפי זה לאסם התבואה של האימפריה בהביאם לאזורים אלו את החיטה . ראו פורטוגלי , שורשים , עמ' . 239 135 על אופן הכנתו , רכיביו ומתכוני קוסקוס ראו פורטוגלי , שורשים , עמ' ; 241 רודן , מטעמי המזרח , . 203-201 יש להעיר שבשם קרוב ' ) כסכוסו ( ' כונה מאכל דומה , שהוכן משריית לחם יבש במים , פירורו ואידויו . על הכנתו ועל המחלוקת בברכתו ראו כף החיים , סימן קסח , ס"ק קכו , נו . ב"ע 136 פני יצחק , ח"א , או"ח , אות מ , סעיף קעה , יב ע"א . 137 מטה אהרון , סימן ה , עמ' טו . רבי אהרון בן חסין ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל