•כרוב•העלים•בעל•גזעון ‭)Brassica oleracea var. acephala(‬