עקרונות ההבחנה בין 'מין עץ' לבין 'מין ירק' בספרות הרבנית

בניגוד למחקר המודרני , המבחין בין כמה צורות חיים צמחיות , בספרות ההלכה קיימת הבחנה בין שתי קבוצות של צמחים בלבד - ' עץ' ו'ירק . ' מעבר לנושא של ' ברכות הנהנין' יש להבחנה בין הקבוצות הנזכרות השלכה לכמה סוגיות הלכה נוספות : א . כלאים - איסור כלאים הוזכר במקרא . לפי פרשנותם של חז"ל , איסור זה מתייחס לשלוש קבוצות צומח : האחת , כלאי הכרם : איסור זריעת תבואה או זרעים ובכללם מיני ירקות בסמיכות לגפנים ; השנייה , כלאי אילנות : הרכבה של אילן באילן שאינו מינו או ירק באילן ; והשלישית , כלאי זרעים : איסור זריעה של זרעים זה לצד זה . 3 זהרי , גיאובוטניקה , עמ' 195-191 על פי ראונקיה , צורות , עמ' 1 ואילך . על חלוקתו של ראונקיה ראו גם אורשן , יישום , עמ' . 122-120 4 ראו זהרי , שם . 5 ויקרא יט : יט ; דברים כב : ט-יא . 6 רמב"ם , משנה תורה , הלכות כלאים , פ"ה , ה"ו ; שו"ע , יו"ד , סימן רצו , סעיף ב . 7 על גדרי האיסור ראו פליקס , כלאי , עמ' 181 ואילך . ב . ערלה ונטע רבעי - איסור אכילת פרותיו של עץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו ופדייתם בשנה הרביעית ( ויקרא יט : כג-כד . ( ג . זמן חיוב תרומות ומעשרות - בעצים ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל